Hydrogeologia, monitoring wód podziemnych

Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych

Jedną ze specjalności firmy AQUA SOIL stanowi hydrogeologia. Organy administracji rządowej lub samorządowej mają prawo nałożyć (w niektórych przypadkach) na osoby fizyczne lub prawne obowiązek określania stanu zanieczyszczeń wody. Monitoring wód podziemnych najczęściej jest niezbędny, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że prowadzona działalność może negatywnie wpływać na ich zanieczyszczenie. Badania zalecane są również w momencie rozpoczynania inwestycji, która potencjalnie może mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne. Jest to system kontrolno-decyzyjny służący do oceny dynamiki przemian w wodach podziemnych, które stanowią bardzo ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Obsługujemy organy rządowe i samorządowe, instytucje, przedsiębiorstwa działające w różnych branżach oraz Klientów indywidualnych. Wykonujemy pomiary ilościowe i jakościowe, interpretujemy wyniki badań oraz sporządzamy dokumentację hydrogeologiczną dotyczącą ujęcia wód podziemnych.

Jakie są cele monitoringu wód podziemnych?

Monitoring wód podziemnych ma na celu m.in.:

 • ochronę naturalnych zasobów przed ich ilościową i jakościową degradacją,
 • ochronę wód podziemnych i optymalne zarządzanie zasobami,
 • ochronę ekosystemu lądowego oraz wód powierzchniowych, które są uzależnione od stanu wód podziemnych,
 • weryfikację wpływu działań człowieka na stan wód podziemnych,
 • kontrolę skuteczności podejmowanych środków ochrony wód podziemnych.

Monitoring wód podziemnych z AQUA SOIL – poznaj zakres naszej oferty

Nasz zespół oferuje monitoring wód podziemnych w oparciu o obowiązujące przepisy polskie i UE. Opracowujemy szczegółowe programy monitoringu wód podziemnych na zlecenie instytucji oraz przedsiębiorstw. Pobieramy próbki wody, wykonujemy badania oraz dostarczamy ich wyniki, które pozwalają ocenić stan ilościowy i chemiczny wód. Zajmujemy się pomiarami zwierciadła wód podziemnych (monitoring ilościowy) oraz analizami laboratoryjnymi (monitoring jakościowy). Monitoring stanu ilościowego wód podziemnych obejmuje:

 • monitoring poziomu zwierciadła – wyniki pomiaru poziomu wody,
 • monitoring stopnia wyczerpania zasobów – dane o poborze, dane o dostępnych zasobach.

Monitoring stanu jakościowego (chemicznego) wód podziemnych obejmuje:

 • pobór próbek wody,
 • wykonanie oznaczeń terenowych,
 • przeprowadzenie analiz chemicznych.

Dokumentacja hydrologiczna – ujęcia wód podziemnych

Posiadamy uprawnienia pozwalające nam sporządzać dokumentację hydrogeologiczną dla ująć wód podziemnych. Przygotowujemy dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymogami merytorycznymi zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 8.05.2014 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej”. Standardowy dokument zawiera:

 • tabelę numeryczną z wynikami badań i pomiarów,
 • część graficzną z wykresami, mapami i przekrojami,
 • część tekstową rozszerzającą poprzednie części,
 • część wnioskową.

Dokumentacja hydrogeologiczna sporządzana jest m.in. na potrzeby projektowania ujęć wód podziemnych oraz prowadzenia inwestycji górniczych, budowlanych, komunikacyjnych lub hydrotechnicznych.